x

Uvjeti i pravila korištenja

1. OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina HABITARE d.o.o. i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).

Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.

2. PONUDA NEKRETNINA

3. OBVEZE AGENCIJE POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA PRI KUPNJI, PRODAJI, ZAKUPU I NAJMU NEKRETNINA

 1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalagodavcem u pisanom obliku
 2. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla;
 3. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
 4. upozoriti nalogodavca na nedostatke nekretnine;
 5. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine; upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu; pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani; nedostatke građevne ili uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu; okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima;
 6. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;
 7. omogućiti pregled nekretnina,
 8. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;
 10. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
 11. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
 12. prisustvovati primopredaji nekretnine;
 13. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište;

4. OBVEZE NALOGODAVCA

 1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom, u pisanom obliku;
 2. Obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 3. Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 4. Osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 5. Obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 6. Nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred¬ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
 7. Ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 8. Obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
 9. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

5. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

6. PRESTANAK UGOVORA

7. SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA

8. OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA